Vakantierooster

Schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede vrijdag vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022
Dag na Hemelvaart vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19 augustus 2022

 

ONDERWIJSTIJD

De vakantieregeling en de lessentabel zijn zo ingericht, dat ze voldoen aan de eisen die door de overheid hieraan worden gesteld. Dit betekent dat de onderwijstijd ruim gehaald wordt. Bij incidentele lesuitval zal getracht worden het dagrooster aan te passen. In leerjaar 1 zullen tussenuren zoveel mogelijk worden vermeden door andere docenten in te zetten.

Door de flexuren kunnen leerlingen, in samenspraak met hun coach, altijd hun onderwijsbehoefte invullen. Door de juiste keuzes te maken voor vakken kunnen eventuele achterstanden worden ingehaald.

VERLOFREGELINGEN:
Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens alle schoolvakanties 2 weken aaneengesloten op gezinsvakantie te gaan, dan kan éénmaal per schooljaar vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij de aanvraag een officiële werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Overigens, de verlofperiode mag ten hoogste tien schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee schoolweken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden:

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke of religieuze verplichtingen (voor zover deze niet buiten schooltijd kunnen plaatsvinden), verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid. Een aanvraag voor extra verlof moet in principe minimaal een maand van tevoren bij de afdelingsmanager worden ingediend.