Ouders

Ouderinfo

Het Willem de Zwijger College vindt het belangrijk goede contacten met de ouders/verzorgers van de leerlingen te onderhouden. De hoge verwachtingen die wij als kansenschool van leerlingen hebben kunnen immer slechts uitkomen als school en thuis optimaal samenwerken. Via het Ouderinfo dat per e-mail wordt toegezonden en op de website staat (onder ‘ouders’), worden de ouders/verzorgers (en de leerlingen) op de hoogte gesteld van belangwekkende schoolzaken.

Naast de schriftelijke informatie zijn er momenten waarop ouders/verzorgers en school elkaar kunnen ontmoeten: kennismakingsavonden, informatieavonden en contactavonden.

Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan binnen de school dat onder meer tot doel heeft de bloei van de school te bevorderen.
Beide vestigingen hebben een eigen ouderraad.

De verkiezing van de leden van de ouderraad vindt plaats op de jaarlijkse algemene ouderavond waar ook het jaarverslag en het financiële verslag worden aangeboden.

Naast het ondersteunen en stimuleren van activiteiten voor de leerlingen, heeft de ouderraad tot taak de ouders voor de school te interesseren. Bovendien is het belangrijk dat de ouders daadwerkelijk worden betrokken bij diverse activiteiten binnen de school, zoals het uitlenen van boeken in de mediatheek/bibliotheek en het verstrekken van consumpties tijdens de lunchpauze en schoolavonden.

Correspondentieadressen ouderraad

Ouderraad vestiging Papendrecht
mevrouw S. van Gerven
ouderraad.p@wdezwijger.nl

Ouderraad vestiging Hardinxveld-Giessendam,
mevrouw A. Bonefaas
annemarie.bonefaas@me.com


Medezeggenschapsraad

De ouders zijn met vier personen in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.