Medezeggenschapsraad

Aan de school is een (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag en de directie te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen m.b.t. de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via de secretaris: i.malais@wdezwijger.nl.

Vergaderingen

Agenda MR 2020-06-17.

Notulen MR 2020-05-13.

Notulen MR 2020-04-09

Notulen MR 2019-12-17.

Notulen MR 2019-11-21.

Notulen MR 2019-09-24.

Notulen MR 2019-06-27