Leerlingbegeleiding

Het begeleiden van leerlingen neemt in het Willem de Zwijger College een belangrijke plaats in.
Het doel van de begeleiding is het bevorderen van een goed onderwijsklimaat, waardoor de prestaties van de leerlingen optimaal kunnen zijn en iedere leerling zich op school thuis voelt.

Er is aandacht voor de begeleiding van de leerling op drie terreinen:
– de begeleiding van het leerproces van de leerling;
– de persoonlijke en sociale begeleiding van de leerling en de klas;
– de begeleiding bij de verschillende keuzes die de leerling moet maken tijdens zijn schoolloopbaan.

Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding

De begeleidingsorganisatie van een leerjaar of afdeling bestaat uit vakdocenten, mentoren en een afdelingsmanager.
Het College kent bovendien personen die deskundig zijn op een bepaald terrein:
– de schooldecaan / de studie- en beroepskeuzebegeleider;
– de remediale begeleider;
– de zorgcoördinator
– de counselors (vertrouwenspersoon)
– de Begeleider Passend Onderwijs
De schoolgeneeskundige begeleiding is in handen van een jeugdarts en medewerkers van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op school

In het kader van de begeleiding van de leerling worden van elke leerling gegevens verzameld en opgeslagen in een dossier. Deze dossiervorming stelt de school in staat de vorderingen van de leerling te volgen. Eventuele problemen kunnen dan in een vroeg stadium gesignaleerd worden, zodat er zo snel mogelijk iets aan gedaan kan worden.

De verwerking van deze gegevens geschiedt m.b.v. een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem.
In het dossier zijn/worden opgenomen:
– het aanmeldingsformulier;
– het onderwijskundig rapport van de basisschool;
– gegevens betreffende eventuele leermoeilijkheden en handelingsplannen;
– verslagen van besprekingen met de leerling en ouders/verzorgers;
– gegevens van de rapportvergaderingen (incl. rapportcijfers).
De LVS-dossiers van de leerlingen van een bepaalde groep/klas worden beheerd door de afdelingsmanager.

Speciale vormen van leerlingbegeleiding

Voor problemen die niet in de reguliere lessen opgelost kunnen worden, zijn speciale vormen van leerlingbegeleiding.
Indien er sprake is van deze specifieke problemen fungeert de mentor als intermediair tussen de leerling/ouders/verzorgers
en de personen die deze speciale begeleiding verzorgen.
Nog enige aandachtspunten:
• Over de opvang en begeleiding van leerlingen met een handicap is beleid ontwikkeld. Een persoonlijk gesprek hierover wordt door de school op prijs gesteld.
• Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor ontheffing van een vak als zij door dit vak ernstig belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Deze ontheffing moet aan de Inspectie worden voorgelegd. Informatie over deze ontheffingsregeling is op school verkrijgbaar.
• Op het College wordt extra studiebegeleiding gegeven aan leerlingen, waarbij faalangst / examenvrees is geconstateerd.

Passend onderwijs

Scholen hebben sinds de komst van passend onderwijs een zorgplicht. Dat betekent dat zij er verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek aan te bieden. Daarvoor werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Op onze school zijn twee begeleiders Passend Onderwijs vanuit het samenwerkingsverband werkzaam.

Op de website van passend onderwijs (www.passendonderwijs.nl) is veel informatie te vinden over passend onderwijs.

Het Willem de Zwijger College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden. Op de website (www.noordelijkedrechtsteden.nl) vindt u naast allerlei praktische zaken onder het kopje “SWV-VO” de mogelijkheden die ouders hebben voor het indienen van een klacht of bezwaar passend onderwijs betreffend.

Schoolondersteuningsprofiel

De school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel waarin beschreven wordt welke ondersteuning kan worden geboden. Klik hier voor het document

Beleid tegen ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten

Het Willem de Zwijger College probeert interessant en eigentijds onderwijs te bieden, waardoor leerlingen graag de school bezoeken. Mocht een leerling desondanks niet op school komen, vinden we het wel belangrijk dat op school bekend is wanneer en waarom een leerling de school niet bezoekt. De volgende procedures gelden hiervoor.

Afwezigheids- en beter melding

Ouders/verzorgers hebben de verplichting ziekte van hun kind ’s morgens tussen 7.45 en 8.00 uur te melden. Absentieregistratie en –controle is op onze school een belangrijk speerpunt. Absenten worden dagelijks in ons leerling-administratiesysteem geregistreerd. Als blijkt dat een leerling niet op school is, zonder dat daar een verklaring voor is, wordt er direct door de verzuimcoördinator contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
Elke vorm van afwezigheid in verband met bezoek aan arts, tandarts, enzovoort dient een dag van te voren bij de verzuimcoördinator te worden gemeld.

Een leerling die ziek is geweest, neemt op de dag van terugkomst op school een door ouders/verzorgers ondertekend briefje mee, waarin de periode van afwezigheid vermeld wordt. De leerling levert dit briefje in bij de leerlingenadministratie. Dit bewijs van beter melding is via de site van het College te downloaden. De leerling mag ook via e-mail beter gemeld worden: administratie@wdezwijger.nl of via het ouderaccount: ouder@wdezwijger.nl

Langer en/of meer ziekteverzuim

Wanneer de leerling meer dan 5 dagen aaneengesloten ziek is of een hoge frequentie van verzuim heeft, volgt een gesprek van de mentor met leerling en ouders.
Is de leerling 15 dagen of langer achtereen ziek, of meer dan 3 maal per trimester dan wordt de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ ingeschakeld. De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ adviseert leerling, ouders en school. Dit advies wordt opgenomen in het leerlingdossier. Deze leerling wordt besproken in het ZAT. Hier wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt besproken met leerling en ouders. Indien men zich niet aan de gemaakte afspraken houdt of medewerking weigert aan onderzoek van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ of andere betrokken instelling(en), wordt er aan Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten melding gemaakt van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim.

Op tijd in de les

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de verzuimcoördinator/conciërge.
Is een leerling te laat, dan meldt hij zich de volgende dag een half uur voor zijn eerste les. Bij drie maal te laat krijgen de ouders/verzorgers een waarschuwing per brief en komt de leerling 2 uur terug, bij zes maal te laat krijgen de ouders/verzorgers wederom een waarschuwing per brief en komt de leerling 2 uur terug. Bij negen maal te laat krijgen de ouders/verzorgers een brief en wordt de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ingeschakeld.

Mocht blijken dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim dan volgt een sanctie. In eerste instantie wordt deze opgelegd door de school, in een later stadium wordt Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ingeschakeld.