Leerlingbegeleiding

Omdat we leerlingen in toenemende mate zelf willen laten kiezen wanneer ze wat en hoe willen leren, is een goede begeleiding hiervan van groot belang.
Elke leerling heeft een leercoach, met wie er minimaal eens in de drie weken een gesprek plaatsvindt. Dit gesprek wordt door de leerling zelf voorbereid met behulp van een zogenaamde Willemplanner: een soort agenda om te plannen en te reflecteren.

Het doel van de begeleiding is leerlingen in staat te stellen goede keuzes te maken, waardoor ze optimaal kunnen presteren én iedere leerling zich op school thuis voelt.

Er is aandacht voor de begeleiding van de leerling op drie terreinen:

 • de begeleiding van het leerproces van de leerling;
 • de persoonlijke en sociale begeleiding van de leerling en de klas;
 • de begeleiding bij de verschillende keuzes die de leerling moet maken tijdens zijn schoolloopbaan.
Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding

De begeleiding van een leerjaar of afdeling wordt gedaan door vakdocenten, coaches en een afdelingsmanager; de laatsten vormen een team. De school kent bovendien personen die deskundig zijn op een bepaald terrein:

 • de schooldecaan / de studie- en beroepskeuzebegeleider;
 • de remediale begeleider;
 • de zorgcoördinator
 • de counselors (vertrouwenspersoon)
 • de Begeleider Passend Onderwijs

De schoolgeneeskundige begeleiding is in handen van een jeugdarts en medewerkers van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op school

In het kader van de begeleiding van de leerling worden van elke leerling gegevens verzameld en opgeslagen in een dossier. Deze dossiervorming stelt de school in staat de vorderingen van de leerling te volgen. Eventuele problemen kunnen dan in een vroeg stadium gesignaleerd worden, zodat er zo snel mogelijk iets aan gedaan kan worden.

Magister

De verwerking van deze gegevens geschiedt in Magister: een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. In het dossier zijn/worden opgenomen:

 • het aanmeldingsformulier;
 • het onderwijskundig rapport van de basisschool;
 • gegevens betreffende eventuele leermoeilijkheden en handelingsplannen;
 • verslagen van besprekingen met de leerling en ouders/verzorgers;
 • gegevens van de rapportvergaderingen (incl. rapportcijfers).

De LVS-dossiers van de leerlingen van een bepaalde groep/klas worden beheerd door de afdelingsmanager.

Speciale vormen van leerlingbegeleiding

Voor problemen die niet in de reguliere lessen of tijdens de coaching opgelost kunnen worden, zijn speciale vormen van leerlingbegeleiding. Indien er sprake is van deze specifieke problemen fungeert de coach als intermediair tussen de leerling/ouders/verzorgers en de personen die deze speciale begeleiding verzorgen.

Nog enige aandachtspunten:

 • Over de opvang en begeleiding van leerlingen met een handicap is beleid ontwikkeld. Een persoonlijk gesprek hierover wordt door de school op prijs gesteld.
 • Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor ontheffing van een vak als zij door dit vak ernstig belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Deze ontheffing moet aan de Inspectie worden voorgelegd. Informatie over deze ontheffingsregeling is op school verkrijgbaar.
 • Er wordt extra studiebegeleiding gegeven aan leerlingen, waarbij faalangst / examenvrees is geconstateerd.
Jeugdteam

Het Willem de Zwijger College werkt nauw samen met de Jeugdteams van verschillende gemeentes. In deze Jeugdteams zijn diverse disciplines vertegenwoordigd. Het schoolmaatschappelijk werk is hierin de verbindende factor en maakt binnen het Willem de Zwijger College ook deel uit van de zorgstructuur. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Veelal kan de hulp zelfs op school plaatsvinden.

Kinderen hebben soms problemen die samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving. Dit kan zijn weerslag op het functioneren in de school hebben. De school heeft de taak zorg aan deze leerlingen te bieden. Deze hulp kan door het schoolmaatschappelijk werk aan de leerling, maar ook aan de ouders en/of de docent worden geboden.

Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening zoals:

 • Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind.
 • Omgaan met de scheiding van de ouders.
 • Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden.)
 • Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag).
 • Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten).

De schoolmaatschappelijk werker:

 • Geeft informatie en advies aan ouders en kinderen.
 • Onderzoekt de oorzaken van de problemen.
 • Begeleidt de ouders, leerkrachten en/ of het kind.
 • Geeft leerkrachten en de intern begeleider advies.
 • Verwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening. Dit gaat altijd in overleg met de jeugdprofessional binnen het Jeugdteam ouders/verzorgers en de leerling

Aanmelding bij het Jeugdteam is mogelijk via de coach en de zorgcoördinator van de school en gebeurt uiteraard ook altijd in overleg met ouders/verzorgers en de leerling.

Passend onderwijs

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat zij er verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek aan te bieden. Daarvoor werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Op onze school zijn drie begeleiders Passend Onderwijs vanuit het samenwerkingsverband werkzaam.

Op de website van passend onderwijs (www.passendonderwijs.nl) is veel informatie te vinden over passend onderwijs.

Het Willem de Zwijger College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden. Op de website (www.noordelijkedrechtsteden.nl) vindt u naast allerlei praktische zaken onder het kopje “SWV-VO” de mogelijkheden die ouders hebben voor het indienen van een klacht of bezwaar passend onderwijs betreffend.

Schoolondersteuningsprofiel

De school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel waarin beschreven wordt welke ondersteuning kan worden geboden. Klik hier voor het document

Daarnaast biedt onze school voor de hele regio een speciaal traject ‘Nederlands als tweede taal’ en een programma voor hoogbegaafde leerlingen.

Pestprotocol en pestcoördinator

De school heeft een pestprotocol, dat u hier (Pestprotocol) kunt bekijken. Er is ook een pestcoördinator die het beleid dat in het protocol staat uitvoert. Dit is de heer Bakker (o.bakker@wdezwijger.nl)

Beleid tegen ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten

Het Willem de Zwijger College biedt interessant en eigentijds onderwijs met ruimte voor eigen keuzes. Hierdoor komen de  leerlingen graag naar school. Mocht een leerling desondanks niet op school komen, vinden we het wel belangrijk dat op school bekend is wanneer en waarom een leerling de school niet bezoekt. De volgende procedures gelden hiervoor.

Afwezigheids- en beter melding

Ouders/verzorgers hebben de plicht om ziekte van hun kind ’s morgens tenminste een half uur voor aanvang van het eerste les- of flexuur te melden. Absentieregistratie en –controle is op onze school een belangrijk speerpunt. Absenten worden dagelijks in ons leerling-administratiesysteem geregistreerd. Als blijkt dat een leerling niet op school is, zonder dat daar een verklaring voor is, wordt er vrijwel direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
Elke vorm van afwezigheid in verband met bezoek aan arts, tandarts, enzovoort dient een dag van tevoren te worden gemeld.

Een leerling die ziek is geweest, neemt op de dag van terugkomst op school een door ouders/verzorgers ondertekend briefje mee, waarin de periode van afwezigheid vermeld wordt. De leerling levert dit briefje in bij de leerlingenadministratie. Dit bewijs van beter melding is via de site van de school te downloaden. De leerling mag ook via e-mail beter gemeld worden: administratie@wdezwijger.nl of via het ouderaccount: ouder@wdezwijger.nl

Langer en/of meer ziekteverzuim

Wanneer de leerling meer dan 5 dagen aaneengesloten ziek is of een hoge frequentie van verzuim heeft, volgt een gesprek van de coach met leerling en ouders.
Is de leerling 15 dagen of langer achtereen ziek, of meer dan 3 maal per trimester dan wordt de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ ingeschakeld. De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ adviseert leerling, ouders en school. Dit advies wordt opgenomen in het leerlingdossier. Deze leerling wordt besproken in het zorgteam. Hier wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit wordt besproken met leerling en ouders. Indien men zich niet aan de gemaakte afspraken houdt of medewerking weigert aan onderzoek van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ of andere betrokken instelling(en), wordt er aan Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten melding gemaakt van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim.

Op tijd in de les

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de conciërge of de afdelingsassistent van hun afdeling.
Is een leerling te laat, dan meldt hij zich de volgende dag een half uur voor zijn eerste les. Bij drie maal te laat krijgen de ouders/verzorgers een waarschuwing per brief en komt de leerling 1 uur terug, bij zes maal te laat krijgen de ouders/verzorgers wederom een waarschuwing per brief en komt de leerling 2 uur terug. Bij negen maal te laat krijgen de ouders/verzorgers een brief en wordt de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ingeschakeld.

Mocht blijken dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim dan volgt een sanctie. In eerste instantie wordt deze opgelegd door de school, in een later stadium wordt Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ingeschakeld.